<<

BibliaBIBLIA Jn.17:17; Kazn.3:14.


I. Czym jest.
II. Konstrukcja.
III. Pochodzenie.
IV. Autentyczność.
V. Klauzula.
VI. Zasady rozumienia.
VII. Powody czytania.
 

I.1. Biblia jest listem Boga do człowieka.
Słowo „Biblia” znaczy „Księga”. Dla chrześcijan Biblia to zbiór pism Starego i Nowego Testamentu, uznawany i używany jako podstawa i autorytet wiary. Jest też uważana za jedyne Boże poselstwo i objawienie, jakie Bóg nam dał (Jn.1:14a14:6;Gl.1:6-8 tv. V.).

2. Sama Biblia używa różnych terminów na określenie siebie, np.:
- „Słowo Boże” 1Tes.2:13.
- „Pismo Święte” Rz.1:2.
- „Słowo Życia” Dz.5:20; 7:38.
- „Boża wyrocznia” Rz.3:2.

3. W Biblii jest mowa głównie o istocie i działaniu Boga, o grzechu i zepsuciu ludzi, o zbawieniu w Chrystusie. Biblia naucza nas, w co wierzyć i jak powinniśmy żyć. (Ps.93:5a;

Mich.6:8; Kazn.12:13-14; Rz.1:16; 1Kor.1:18; 2Tym.3:15).


II.1. Biblia dzieli się na Starego i Nowego Testamentu(St. T. jest przygotowaniem, a
N. T. wykonaniem zbawczego planu Boga). Składa się z 66 ksiąg; 39 w St. T. i 27 w N. T.

Księgi dzielą się na rozdziały, rozdziały na wersety. By zachować jakiś tekst, zanotować tzw. referencje czy odnośnik, np.: księga proroka Izajasza, rozdział 6, wiersz 8 - w skrócie: Iz.6:8.

2. Kolejność i zgrupowanie ksiąg w Biblii jest następujące:
 

TESTAMENCIE.

5 Ksiąg Mojżesza

1 Księga Jozuego

1 Księga Sędziów

1 Księga Rut

2 Księgi Samuela

2 Księgi Królewskie

2 Księgi Kronik

1 Księga Ezdrasza           

1 Księga Nahemiasza        

1 Księga Estery               

½ 17 Ksiąg historycznych

                                   ¾¾

1Księga Joba

1Księga Psalmów

1Księga Przypowieści Salomona 

1Księga Kaznodziei Salomona        

1Księga Pieśni nad Pieśniami    

   ½ 5 Ksiąg nauczających

                                             ¾¾

1Księga proroka Izajasza

1Księga proroka Jeremiasza

1Księga trenów Jeremiasza

1Księga proroka Ezechiela

1Księga proroka Daniela

1Księga proroka Ozeasza

1Księga proroka Joela

1Księga proroka Amosa

1Księga proroka Abdiasza

1Księga proroka Jonasza

1Księga proroka Micheasza

1Księga proroka Nahuma

1Księga proroka Habakuka                

1Księga proroka Safoniasza

1Księga proroka Aggeusza             

1Księga proroka Zachariasza        

1Księga proroka Malachiasza    

½ 17 Ksiąg prorockich

= 39 Ks. St. T.

                W NOWYM TESTAMENCIE.

1 Księga Ewangelii św. Mateusza

1 Księga Ewangelii św. Marka

1 Księga Ewangelii św. Łukasza

1 Księga Ewangelii św. Jana       

1 Księga Dziejów Apostolskich     

 ½ 5 Ksiąg historycznych

 

1 List św. Pawła do Rzymian

2 List św. Pawła do Koryntian

1 List św. Pawła do Galacjan

1 List św. Pawła do Efezjan

1 List św. Pawła do Filipian

1 List św. Pawła do Kolosan

2 List św. Pawła do Tesaloniczan 

2 List św. Pawła do Tymoteusza

1 List św. Pawła do Tytusa

1 List św. Pawła do Filemona

1 List św. Hebrajczyków

1 List św. Jakuba

2 List św. Piotra

3 List św. Jana                             

1 List św. Judy                   ½ 21 Ksiąg nauczających

 

Objawienie św. Jana    ¾¾ ½1 Księga prorocka

                         ==================                                                                                            

                                                 27 Ks. N. T.           

                                     ============== 

                                                =66 Ks. Biblii                            

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 


III. Biblię pisano nie mniej nią 40 osób na trzech kontynentach, w trzech językach (hebrajskim, greckim i aramejskim) przez około 1600 lat. Jednak autorem jej jest Duch Święty (patrz rozdz. IV) O autorstwie mówi sama „Biblia”:

1. St. T. kilkaset razy używa określenia: „ Tak mówi Pan”, „Pan rzekł”, 2Sam.23:2; Jer.1:9; (Jer.33:2a, 4a, 10a, 12a, 14a, 17a, 20a, 25a).
2. W N. T. powiedziane jest o natchnieniu, z którego powstało Pismo Święte: 2Tym.3:16; 2P.1:21; Gl.1:11-12; Jn.8:47.

IV. 1. Autentyczność, czyli Boże autorstwo Biblii potwierdza:
a. Moc i autorytet Biblii.
b. Logika.
c. Wewnętrzna zgodność i jedność ksiąg.
d. Historia.
e. Matematyka. (patrz dodatek)

2. Powodem, dla którego chrześcijanie uznają Biblię jest przede wszystkim doświadczanie przez nią:
a. Rozmowy z Bogiem Hbr.4:12.
b. Prawdy Jn.17:17; Ps.119:105.
c. Wolność Jn.8:31,32.
d. Ducha i mocy 1Jn.2:27; 1Kor.2:4,5.

V. Klauzula, czyli zastrzeżenia i uwarunkowanie zawarte w Biblii zamyka każdego w osobistej odpowiedzialności za właściwość poznania Słowa Bożego. Nie wyklucza to dodatkowej odpowiedzialności nauczycieli, ale też ich istnienie z niczego nie zwalnia.

Klauzula Biblii ma cztery strony:
1. Określa właściwy zasięg poznania. (choć nie ogranicza)
2. Określa granice nie myślenia.
3. Określa udział rozumu.
4. Określa zależność poznania od Ducha Świętego.

Szkic warunków może być następujący:
1. straż poprawności
2. tylna korekta ignorancji

3. Lewica prowadzenia &
4. Prawica rozsądzania

1.Nie więcej
2. Nie mniej

3. Poznanie duchem &
4.Poznanie rozumem

Poszczególne strony klauzury wynikają z wielu wierszy w Biblii:
Od.1.Przep.30:5,6 nie dodawaj nic do Jego słów, by cię nie uznał za kłamcę.
Mt.12:36 Z każdego nieużytecznego słowa ludzie zdadzą sprawę.
1P.4:11 Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże.
1Kor.4:6 Nauczcie się na nas nie myśleć więcej ponad to, co napisane.
Jn.10:35 Pismo nie może być naruszone.
Hbr.13:9 Nie dajcie się zwodzić przeróżnym naukom.
1Tym.6:3,4 Kto naucza inaczej i nie trzyma się zbawiennych słów Pana...choruje...
2Tym.3:15-17 Pismo = wystarczy do zbawienia i doskonałości.
Obj.22:18; 5M.4:2; 13:1; Gl.1:8; 2:11,14; 2tym.4:2.
Od.2.Kol.3:16 Słowa Chrystusa niech mieszka w nas obficie.
2P.1:19 Mamy słowo...dobrze czyńcie trzymając niby pochodni.
Jk.1:22 Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Oszukującymi samych siebie.
Mt.22:29 Błądzicie nie znając Pism.
Jn.12:48 Kto...nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: słowo...
8:32 Jeżeli wytrwacie w słowie...będziecie uczniami.
Ez.3:10 Wszystkie moje słowa...przyjmij do serca i słuchaj...
1Jn.2:24; rz.15:4; Jn.3:36; Obj.22:19; 5M.4:2; Hbr.5:11,12; 4:12; 6:1; 4:12-13; Ef.6:17;
2Tes.3:14; Mt.7:26; 1Tes.2:13; 1Sam.15:22; Iz.40:8; Jer.15:16; Kazn.8:5; Iz.55:11; Job.23:12.
Od.3.2Tym.2:7 Rozważ, co mówię...
1Kor.14:20 Nie bądźcie dziećmi w myśleniu.
Jk.1:5 Komu brak mądrości niech prosi...
Kol.1:9 Obyście doszli do pełnego poznania, we wszelkiej mądrości...
EF.5:15 Baczcie jak postępować...jak mądrzy... 17 Rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.
Dz.17:11 Szlachetniejszego usposobienia...codziennie badali Pisma
(Dz.8:35; 17:1-3; 18:24-28; 28:23)
 

Biblia uwzględnia potrzebę nauczyciela (Hbr.5:12). Nauczyciel jednak to nie pośrednik uczniem a Biblią, lecz pomocnik stojący obok niego i Biblii. Musi respektować jego wolność do konfrontacji ze Słowem. Nie przeczy to napomnieniu między z 2P.1:20ostrzegającym przed subiektywnym interpretowaniu proroctw. 1P.1:12

Od.4.1Kor.2:14 Rzeczy, które są z Ducha, należy duchowo rozsądzać.
Mt.22:29 Błądzicie nie znając... mocy Bożej.
Kol.1:9 Abyście doszli do pełnego poznania...w duchowym zrozumieniu.
2Tym.2:7 Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego.
Ef.1:17...Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu.
Jn.16:13 Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę.
Ps.119:18; Rz.7:6; Jn.2:27; także przez dary Ducha w innych 1Kor.12:7; 1P.4:10.

VI. Zasada rozumienia Biblii może być np.:
1. Wielokrotne i systematyczne czytanie z pragnieniem poznania Boga. (Dz.8:26-31)
2. Czytanie z modlitwą o zrozumienie, odnosząc słowa do siebie, stosując do nich wiarę i życie - codzienne. (Ef.1:17,18; 2Tym.3:15-17)
3. Czytanie ze stawianiem pytań: a. Kto mówi, b. Do kogo mówi, c. Co mówi, d. Kiedy mówi.
4. Oprócz systematycznego ogólnego czytania można stosować dodatkowe czytanie tematyczne w celu samodzielnego wystudiowania różnych prawd. Polega ono na czytaniu Biblii bądź N. T. w krótszym czasie np. tygodniu i bardzo powierzchownie ze zwróceniem uwagi tylko na wiersze dotyczące wybranych tematów. Łatwo zapamiętać około pięciu tematów. Należ wówczas odnotować je i uzupełnić referencjami podczas czytania. Warto następnie posegregować je według sensu i zachować w zeszycie. Tą zasadę można stosować na inną skalę przy każdorazowym ogólnym czytaniu Biblii. Pomyśl, ile poznałbyś biblijnych prawd w ciągu jednego roku, gdybyś w ten sposób studiował tylko 10 tematów miesięcznie.

5. Konieczną zasadą powinno być czytanie Biblii od Nowego Testamentu (Mrk.16:15; Rz.15:4).

VII. Powody czytania Biblii:
1. Boża wola 5M.6:6-9; Przyp.4:20-22; Kol.3:16a.
2. Możliwość słuchania Boga i wykonywanie Jego woli Jk.1:21-22; Mt.7:24,26.
3. Możliwość doświadczania wielu Bożych łask.
a. Rz.10:17 Wiara jest...ze...Słowa.
b. Ps.119:9 (1P.1:22,23) Czystość życia...przez Słowo.
c. 2Kor.10:5 (Rz.12:2)Właściwe myślenie- przez Boże myśli (Iz.55:8a) więc Słowo.
d. JN.6:63 Słowo...są...żywotem.
e. Jn.8:32 Prawda (w Słowie) wyzwala.
f. 2Tym.3:16 Słowo...pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, do poprawy,
do wychowywania.
g. Hbr.5:14 (przez słowo) 1P.2:2.
h. Jk.1:22,23 Zwierciadło życia (w słowie)
i. Ps.107:30 Słowo posłane aby leczyć.
 

© przebudzenie@poczta.onet.pl