<<

Dobro

 

DOBRO Ps.125.14; 2 Kor. 8.21I. CZYM JEST DOBRO

II. SKĄD JEST DOBRO

III. CO JEST DOBRE

IV. JAK STAĆ SIĘ DOBRYM

I.

Dobro jest pojęciem względnym, wieloznacznym. Ma dwa zasadnicze odniesienia (2 Kor. 8.21);

1. według człowieka dobrem może być:

a/. powodzenie, sukces, korzyść 1 P. 3.10

b/. bogactwo, wartość materialna (Łk. 16.25) lub duchowa (1 Kor. 9.11)

c/. skłonność do czynienia dobrze, łaskawie, łagodnie, szczodrobliwie; przymiot, gatunek, wartość, zaleta,

cnota (Dz. 9.36; Łk. 9.33; 12.19)

2. Przed Bogiem dobro jest:

a/. Bożym atrybutem Łk. 18.19; Ps. 16.2

b/. cechą doskonałą - skoro Bóg jest doskonały Mt. 5.48b

c/. cechą absolutną ponieważ dotyczy tylko doskonałego Boga ("tylko" Łk. 18.19) Absolutną, tzn. jednostopniową, jednoznaczną.

Nie zna modulacji typu: "mniej" "więcej", "prawie", "mało". Jest wartością 100% i niepodzielną, np.: 99% =

niepełne = niedoskonałe = niedobre = złe (Jk.2.10) = 0%

d/. doskonałym darem (Jk. 1.17, np.: Ef.2.8) i dziełem Boga (1 Mojż. 1.31, np.: 4, 25, 27)II.

Jk. 1.17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości , np.:

a/. jako owoc Ducha Gal. 5.22 Bóg jest Duchem Jn. 4.24

b/. jako owoc światłości Ef. 5.9 Bóg jest światłością 1 Jn. 1.5

c/. jako owoc dobrego drzewa Mt. 7.17 Jezus jest prawdziwym krzewem Jn.15.1

d/. jako rzecz dobrego skarbu serca

e/. jako dar niebieskiego skarbca 5 Mojż. 28.12III.

Przykłady dobra:

Ps. 34.9 skosztujcie, że dobry jest Pan 145.9; 118.29; Jn. 10.11

1 Mojż. 1.31 wszystko, co Bóg uczynił było b. dobre 1 Tym. 4.4

Mich. 6.8 dobre jest to, czego żąda Bóg od nas tj. w. 8b Rz. 7.12; Jk. 2.8; 1 Tym. 1.19

Jk. 3.13 dobre jest postępowanie według (17) mądrości z góry

Łk. 10.39, 42 dobrą cząstką jest słuchanie u stóp Pana

Ps. 92.2 dobrze jest wysławiać Pana

Ps. 147.1 dobrze jest śpiewać Bogu

Hebr. 13.9 dobrze jest umacniać serce łaską, a nie pokarmami

Mt. 13.38 dobrym ziarnem są synowie KrólestwaIV.

Czyste sumienie jest rezultatem starania o wszelkie dobra (Hebr. 13.18). Dlatego też Słowo Boże

zobowiązuje nas do wielostronnego szukania dobra, tj.:

1. dla siebie 1 P. 3 10-12 (Ps. 34.13-16) - powstrzymując język od złego

- wargi od mowy zdradliwej

- odwracając od złego

- czyniąc dobro

- szukając pokoju

- dążąc do niego2. przed ludźmi 2 Kor. 8.21 Rz. 12.7 starajcie się o to, co dobre w oczach wszystkich ludzi

Mt. 5.16 tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili

Ojca waszego...

Flm. 14 przez dobrą wolę

Przyp. 14.22 przez myślenie nad dobrem

Przyp. 11.27 przez szukanie dobra

Tyt. 3.14 przez uczenie się celowania w dobrych uczynkach (Iz. 1.17; 1 Sam. 12.23)

Tyt. 3.8 przez staranie się celować w dobrych uczynkach (1 Tes. 5.5)

Tyt. 2.14 przez gotowość do dobrych uczynków

3 Jn. 11 przez naśladowanie dobrego

1 Kor. 15.33 przez dobre rozmowy i obyczaje

Ef. 4.29 przez dobre, przyzwoite budujące słowa

Jk. 2.8 przez wypełnianie królewskiego przykazania UWAGA: słuszna to rzecz w obliczu Boga

raczej Jego słuchać aniżeli ludzi Dz. 4.19; 5.29

1 P. 3.13 przez rzecznictwo dobra

Mt. 25.40 przez wzgląd na Jezusa

2 Tes. 1.11 przez Boże prowadzenie dobrych zamierzeń3. przed Bogiem 2 Kor. 8.21 nasze dobro może zaistnieć tylko jako Jego osobiste, suwerenne dzieło

stworzenia nas w Chrystusie Ef. 2.10

POWÓD

a/. Łk. 18.19 nikt nie jest dobry wobec Boga

b/. Rz. 3.12 nie ma, kto by czynił dobrze Ps. 14.3

c/. Jer. 13.23 przywykły do złego nie może czynić dobrze jak Murzyn nie może odmienić skóry

d/. Rz. 7.18 w ciele mieszka zło, mimo woli brak wykonania dobra 21

e/. Rz. 7.19 zło popełnia się przymusowo 11:32

f/. Mt. 7.17 złe owoce świadczą o złej naturze

SPOSÓB

Aby zmienić naturę złą na dobrą potrzeba:

A. dokonać przeszczepu

a/. dzieło wykonuje Ojciec (Ef. 2.10) Winogrodnik (Jn. 15.1) tylko On (Jn. 6.44; Mt. 13.37, 38)

b/. odcina z dzikiego z natury drzewa (Rz. 11.24) mocy ciemności Kol.1.13; Ef. 2.1-3

c/. przynosi do prawdziwego, szlachetnego (Kol.1.13) Jezusa Jn. 15.1

d/. nacięcie dobrego drzewa jest dokonane (Iz. 53.5)

e/. wszczepia wbrew naturze (Rz. 11.24) włącza w nowe życie 2 Kor. 5.17

f/. daje kożystać z korzeni i soków drzewa (Rz. 11.17) Ducha Rz.8.9, 16; 1 Kor. 6.19, 17;

Łaski Jn.1.16

Świętości Rz. 11.16; 8.1; 1 P.3.21

Dokonanie przeszczepu jest doskonałym darem (Jk. 1.17) nowego życia w Chrystusie (2 Kor. 5.17),

fundamentem (1 Kor. 3.11) założonym na podstawie wiary (Rz. 11.20) i pokuty (22).

B. poddać działaniu nowej natury t.j.:

a/. trwać w dobroci drzewa Rz. 11.17,22 - życia płynącego z Jezusa Jn. 15.1,4 ; Rz. 8.9

b/. poddać owocowaniu drzewa przez nas Jn. 15.4,5 - działaniu Ducha obecnego w nas Gal. 5.22

c/. sam Bóg uczy tego, co wyjdzie na dobre Iz. 48.17

d/. zaufać Panu i czynić dobrze Ps. 37.3

e/. Bóg obraca zło w dobro 1 Mojż. 50.20

f/. Bóg daje dobre rzeczy Mt. 7.11; 1 Król. 3.9 proszącym

C. współpracować z nową naturą, t.j.:

ćwiczyć się w rozróżnianiu dobra i zła Hebr. 5.14; Rz. 16.19; 12.2; 2.18

zrozumieć dobrą drogę przez przyjęcie Słowa Przyp. 2.1,9

chodzić dobrą drogą

zachowywać dobre sumienie 1 Tym. 1.19 tzn. m.in.: -

- nie grzeszyć zaniedbaniem dobra, które można uczynić Jk. 4.17

 

          KONSEKWENCJE

Nie trwających w dobrym  Rz. 11.22 bez owocu Jn. 15.2 i bez dobrego owocu Mt. 3.10      Winogrodnik odetnie Jn. 15.2. Jak dobrych oczyści do lepszego życia Jn. 15.2; 5.29 tak złych osądzi i wrzuci do pieca ognistego Mt. 13.40-42. Każdemu odda według uczynków Mt. 16.27;

Rz. 2.6


przyobleczcie się w dobro Kol. 3.12

nienawidzieć zło, miłować dobro Am. 5.15

brzydzić się złem, trzymać dobrego Rz. 12.9

zwyciężać zło dobrem Rz. 12.21

nie sprzeciwiać złu (patrz kontekst) Mt. 5.39-48

nie oddawać złem za zło 1 P. 3.17

dobrze czynić nieprzyjaciołom Łk. 6.35, 27

lepiej cierpieć za dobre niż za złe 1 P. 3.17

okazywać cierpliwość, gdy za dobre uczynki się cierpi 1 P. 2.20

cierpiąc w dobrych uczynkach powierzać się Stwórcy 1 P. 4.19

dobrze czynić bez ustanku Gal. 6.9; 2 Tes. 3.13

© przebudzenie@poczta.onet.pl