Dziesięcina

Studium biblijne

  

I.      Znaczenie tematu.

II.      Znaczenie słowa.

III.     Przegląd faktów.

IV. Uzasadnienia.

--------------------------------------------------------- 

I. Znaczenie tematu.

 

Problem:

·   Czy chrześcijanie powinni oddawać dziesięcinę?

·   Czy nauka St. Testamentu w tej kwestii ma dla nas znaczenie?

·   Jak się odnosi do dziesięciny nowotestamentowa nauka o nowym prawie?

·   Czy wspominanie prawa dziesięciny w NT nie jest wprowadzaniem ograniczenia dla wolności dzieci Bożych?

·   Czy zastosowanie dziesięciny nie przyczyni się do osłabienia wolności i wydajności finansowego życia wierzących?

·   Nierzadko konwersacja powodowana jest realnym interesem którejś z trzech stron finansowego życia Kościoła; interesem tego, który miałby oddać 10% swoich dochodów, bądź bardziej obiektywnym interesem aktualnych potrzeb Zboru, bądź też interesem pastora będącego na utrzymaniu Kościoła. Czy tendencja - nawet usprawiedliwiona - ma zdecydować o wyborze stanowiska /1P.4:11a; Jn.17:17; Jer.23:28b/?

 

Te i podobne kontrowersyjne pytania nurtują wiele umysłów, budzą wątpliwości w sercach, niepokoją prywatny budżet. Wielu już nie zajmuje się tym zagadnieniem, ponieważ regularnie oddaje dziesięcinę, bądź zdecydowało się jej nie oddawać. Studium o dziesięcinie przedstawia biblijną panoramę zagadnienia, dając wgląd w naukę Słowa Bożego na ten temat. Jakkolwiek przyjmiesz niniejsze zestawienie tekstów, masz przed sobą chyba komplet faktów, pozwalający na konkretne ustosunkowanie się do kwestii dziesięciny. Oby ten materiał pomógł Ci zająć stanowisko, którego będziesz trzymał się mocno, bez względu na to, po której stronie tematu staniesz /Rzm.8:14; 13:8; 14:23b/.

 

 II.      Znaczenie słowa.

 

1175[1]         dekath |4| dziesięcina Hbr.7:2,4,8,9

   ð 1169 deka: liczebnik nieodm. dziesięć, dziesięciu

581           apodekatov  |4| /apo 570 + deka 1169/ dawać dziesięcinę z czegoś  Mt.23:23; Łk.11:42;      

              18:12  pobierać dziesięcinę od kogoś  Hbr.7:5

   ð 570 apo: przyimek właściwy, ogólnie oznacza oddzielenie, odejście od kogoś kub czegoś

1177          dekatov |2|  otrzymywać dziesięcinę od kogoś  Hbr.7:8,9

580*           apodekateuv |1| dawać dziesięcinę z czegoś  Łk.18:12

 

III. Przegląd faktów.

 

1. Dziesięcina istniała przed zakonem.

2. Była przykazaniem zakonu.

3. Jest elementem porządku Nowego Przymierza.

4. Zastosowanie.

 

 ad.1. Dziesięcina istniała przed zakonem.

Dziesięcinę dał już Abraham; regularnie oddawał Jakub  por. IV.2.a,b

 

ad.2. Była przykazaniem zakonu.

a. Przykazanie zakonu Mojżeszowego  por. IV.2.c,d:

5Moj.5:32  Starajcie się więc czynić tak, jak rozkazał wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo.

                     33  Idźcie dokładnie drogą jaką nakazał Pan, wasz Bóg, abyście zachowali życie..

                  6:17  Pilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana, Boga waszego, jego nakazów i ustaw, które ci nakazał. ð

    ð 3Moj.27:30  Wszelka dziesięcina … należy do Pana

              32  … co dziesiąte będzie poświęcone Panu

b. Była przykazaniem (czas przeszły)  patrz IV,1.

c. Była elementem dla naszego pouczenia

Rz.15:4          Cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano …

2Tym.3:16  Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki … do poprawy

Dziesięcina dla pouczenia? O czym?

Mal.3:9           - że można oszukiwać Boga  ð porównaj Dz.5:1-11

         10-12  - że Bóg chce mieć całą dziesięcinę we właściwym miejscu

                        - chce mieć zapas w swoim domu  ð por. 1Tym.3:15  

                        - chce być wystawiony na próbę  ð por. Ps.34:9; 2Kor.5:7; Hbr.11:6

                        - chce poprzez naszą wierność w dawaniu wylać błogosławieństwo ponad    

                          miarę  ð por. Łk.6:38

5Moj.12:6-12 - że Bóg chce zaspokoić potrzeby Bożego ludu, czyli Kościoła ð por.     

                           Dz.4:32-37; 2Kor.9:12

Neh.10:40  - że Bóg chce mieć na utrzymaniu swoją służbę oraz Boży dom ð por. 4Moj.18:31;    

                                  1Kor.9:6-14;

 

ad.3. Jest elementem porządku Nowego Przymierza.

a. Hbr.7:11              Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona?

              17               Bo świadectwo opiewa: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.

b. Porządek Melchisedeka:

·       Nieprzemijające kapłaństwo /Hbr.7:23,24/, ustanowione według mocy niezniszczalnego życia

     /Hbr.7:16/ na wzór króla Salemu, nie mającego początku dni, ani końca życia /Hbr.7:2,3/.

·   Komentarz W. Barclay’a: Można mówić o pięciu wielkich wartościach kapłaństwa Melchisedeka. a) Jest to kapłaństwo sprawiedliwości. b) Jest to kapłaństwo pokoju. c) Jest to kapłaństwo królewskie, ponieważ Melchisedek był królem. d) Jest osobiste a nie odziedziczone, ponieważ nie miał on genealogii. e) Jest ono również wieczne, gdyż nie miał on urodzenia ani śmierci, a jego kapłaństwo nie miało początku ani końca[2].

·   cd.: Jak udowodnić, że kapłaństwo Melchisedeka jest wyższe od kapłaństwa Aarona? Żydzi uchwycili się dwóch spraw, o których wspomina opowiadanie z Pierwszej księgi Mojżeszowej. Po pierwsze, mówi się tam o tym, że Abraham  dał Melchisedekowi dziesięcinę ze wszystkiego. Kapłani też pobierali dziesięcinę, ale od swoich rodaków Żydów; wymagali oni tej dziesięciny w oparciu o legalne uprawnienia. Melchisedek zaś otrzymał dziesięcinę od Abrahama, który nie miał z nim żadnych więzi rodowych i właściwie był protoplastą narodu izraelskiego. Ponadto, przyjął tę dziesięcinę nie w oparciu o swoje uprawnienia, lecz osobiste kwalifikacje. To stawiało go ponad zwyczajnym kapłaństwem. Po drugie, Melchisedek błogosławił Abrahamowi. Zawsze wyższy błogosławi niższego …

·   Komentarz A. B. Bruce’a: Wszystkie zalety Melchisedeka, którymi przewyższa on zwyczajne kapłaństwo lewickie. a) Otrzymał on dziesięcinę od Abrahama i dlatego przewyższał go swoim urzędem. Abraham był jednym z patriarchów, a patriarchowie stoją wyżej od swoich potomków, stąd Melchisedek jest większy od potomków Abrahama; kapłani są potomkami Abrahama, a więc Melchisedek jest większy od nich. b) Melchisedek również przewyższał synów Lewiego i tym, że pobierali oni dziesięcinę na mocy obowiązującego prawa, on zaś czynił to w oparciu o swoje uprawnienia osobiste, nie nadane mu przez jakiegokolwiek człowieka. c) Lewici przyjmowali dziesięcinę jako ludzie śmiertelni, on zaś przyjął ją jako ten, który żyje na zawsze (Hebr.7:8). d) Lewi, który przyjmował od Izraelitów dziesięciny, złożył dziesięcinę Melchisedekowi, ponieważ jako wnuk Abrahama był już w jego ciele w czasie składania tej dziesięciny[3].

c. Fakty uzupełniające:

Historia ST

Nauka NT

Cel

1Moj.14:17-20 Abraham Melchisedekowi

 

Hbr.7:1-9 Abraham oraz Lewi, czyli kapłaństwo /5,9/ Synowi Bożemu /3/

wywyższenie: Hbr.7:4 Patrzcie, jak wielki jest Ten, któremu … dał

po odniesionym zwycięstwie

 

 

2Kor.2:14 Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo …

 

możliwość dawania:

2Kor.9:8-11 ð Dz.20:35

Łk.6:38

chleb i wino

 

 

 

1Kor.11:23-26 złamał i rzekł: … to czyńcie na pamiątkę moją … ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.

społeczność:

1Kor.10:16-17

 

 

błogosławieństwo

 

 

 

 

Hbr.7:7 A rzecz to bezsporna, że mniejszy od większego przyjmuje błogosławieństwo                               Ef.1:3 …Bóg … nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios

obfitowanie:

Rzm.5:9 Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam … Jn.10:10

 

Dziesięcin

 

 

Hbr.7:9 w osobie Abrahama dał dziesięcinę Lewi, sprawujący kapłaństwo - to także my; dzieci Abrahama Rzm.4:16 oraz kapłani Boga Obj.1:6; 1P.2:9  por. IV,6 

cześć: Przp.3:9

Czcij Pana darami ze swojego mienia i z …

Ze wszystkiego

 

Hbr.7:2 ð 11,17

pierwszeństwo:  Kol.1:18  

wszystkie elementy wydarzenia są jednorazowe

·   spotkanie Melchisedeka w czasie  zwycięstwa wyraża się w trwałym zwycięstwie darowanym nam w Chrystusie - 2Kor.2:14

·   jeden precedens z chlebem i winem został przyjęty jako trwały porządek nowego kapłaństwa - 1Kor.11:26 … aż przyjdzie

·   jedno doświadczenie błogosławieństwa Melchisedeka odzwierciedla się w stałym błogosławieństwie Chrystusa - Jn.1:16 Łaska za łaską

·   proporcja dziesięciny odzwierciedla wdzięczność za jedno doświadczenie zwycięstwa i błogosławieństwa /por. 1Moj.14:17-20 đ 28:22 đ 1Tes.5:18/

wydarzenia przyjęte jako nowotestamentowy porządek /Hbr.7:11/ precyzują, w jakim porządku poruszają się odtąd wierzący nowego przymierza.  /Zastosowanie przykładu z dziesięciną - tak jak i z chlebem czy winem - jednorazowo nie byłoby przyjęciem go jako porządku. To zresztą nie byłoby adekwatne do wielu błogosławieństw i zwycięstw, jakimi Bóg obdarowuje nas wciąż na nowo/.