<<

Ewolucja


EWOLUCJA

 

EWOLUCJA w Świetle Biblii.
1M.1:26 potem /Bryt./ wreście /B T/ (po ukształtowaniu wszystkich rodzajów, fauną i flory oraz
zakończeniu tego dzieła: „to było dobre” 25) zaistniało odrębne dzieło stworzenia człowieka
podobnego do Boga.

„PODOBIEŃSTWO” - czynnik rozstrzygający problem tematu, polega na:
- Zdolności panowania 1:26.
- Możliwości dorównania Bogu pod względem poznania 3:5 dowód - 3:22.
- Możliwości wyboru 2:16 - wydania rozkazu zakłada istnienie alternatywy dowód - 3:17
nieposłuszeństwo.
- Możliwości ściągnięcia przekleństwa 3:17 tym samym zachowania bogosławieństwa.
- Możliwości duchowego odrodzenia Jn.3:5-7 i stawia się dzieckiem Bożym Jn.1:12.

1M.1:27 stworzył jedną parę: mężczyznę i niewiastę.
1. Z. pojedyncza.
2. Konkretne imiona. 4:1.
3. Samotność. 2:18,20.
Jeśli tylko jedna para miała „podobieństwo”, co z ewentualnymi poprzednikami i rodakami?
- Istnienie jednej pary wyklucza istnienie rodziny ewolucyjnej.
- Nie ma ich w raju.
- Nie ma ich wg. Biblii w ogóle: po za rajem. (co równałoby się z niesprawiedliwą degradacją) Pozostaliby
nieskażonym gatunkiem, jak Adam przed upadkiem, ale nikt poza Noem nie znalazł łaski w czasie potopu
6:6-8. (Noe - potomek Seta, syn Adama r. 5)
-Jeśli nie ma „PODOBIEŃSTWA” poza człowiekiem 1:27 i wszystkich przywilejów z tym związanych,
ewentualni rodacy byli by siłą rzeczy klasą poddaną poszkodowaniu i odrzuconą (1:26 „uczyńmy
człowieka....niech panuje”), a przecież Bóg jest sprawiedliwy ps.89:15.
-Utrzymywanie teorii ewolucji prowadzi do stwierdzenia początków „PODOBIEŃSTWA” w zwierzętach.
Przy w/w przywilejach „PODOBIEŃSTWA” jest to bluźnierstwo zestawiające Boży obraz z prymitywnymi
formami pozbawionymi czegokolwiek z duchowej natury (Bóg jest Duchem Jn.4:24, człowiek ma ducha
Rz.8:10,16 oraz Boże dostojeństwo Ps.8:5-9 wywyższające ponad poziom nierozumnych zwierząt
przeznaczonych na zagładę 2P.2:12; 1M.9:3).

1M.2:7 Ukształtował /Bóg/ ulepił /B T/ Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia.
W tedy /Bryt./ wskutek czego /B T/ stał się człowiek istotą żywą.
- Człowiek został ukształtowany - ulepiony z prochu ziemi, a nie ciała zwierząt.
- Ukształtowany otrzymał oddech, a nie oddychający kształt.
- „W tedy” - „wskutek czego” to podkreślenie sposobu stworzenia człowieka jako istoty żywej, „ t. j. przez
połączenie kształtu z tchnieniem.

1M.2:20 Wśród wszelkich stworzeń na ziemi (Adam znał każde po imieniu20a). Nie znalazł się partner.
- Co z ewentualną rodziną genetyczną?

1M.2:21-23 Kobieta została stworzona wyraźnie z mężczyzną i wciągu jednego snu.
- Gdyby Bóg ewoluował Adama, to Ewa byłaby stworzona wbrew naturze.
- Mężczyzna i niewiasta są pod wspólnym mianownikiem jako „człowiek” 1:27 - jedno ciało 2:24. Zatem jedno
ciało „człowiek” albo ewoluował, albo cudownie zaistniało. Jeśli pewna jest kwestia stworzenia kobiety,
ewolucja „człowiek” wyklucza się sama.

ANEKS:
Jn.10:35 Pismo nie może być naruszone (kontekst przede wszystkim St. Test.)
2Tym.3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione ....do wykrywania błędów.
1P.4:11 Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże.
Przp.30:5,6 Każde słowo Pana jest prawdziwe... Nie dodawaj nic do Jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał
za kłamcę.

© przebudzenie@poczta.onet.pl