<<

Fundament wiary

 

FUNDAMENT WIARY
 
 
I. CO TO JEST FUNDAMENT
II. FUNDAMENT WIARY
III. ZAKŁADANIE FUNDAMENTU
IV. CO BUDUJEMY
V. JAK BUDUJEMY
 
 
 
I.
Fundament: podwalina, podstawa, podnóże, baza, stopa, cokół,
Słownik wyrazów bliskoznacznych,
red. S. Skorupka, Wiedza Powszechna,
Warszawa 1990, s. 47.
postument, piedestał, stylobat; 
Fundament - 1. wbudowana w ziemię podstawa budowli, maszyny, itp., której zadaniem jest rozłożenie      
Słownik wyrazów obcych, red. H.Szkiłądź, PWN, Warszawa 1980, s.237
ciśnienia na większą powierzchnię podłoża.
      2. przen. podstawa, podpora
3. muz. najniższa nuta akordu          
Biblia, nowy przekład, BiZTB, Warszawa, s. 628
Fundament - opoka, skała, zbawienie, kamień węgielny                                                                                                                             
                                
 
II.
1 Kor. 3.11 - "Albowiem fundamentu nikt nie może założyć ... Jezus Chrystus."
Na podst. gr. przekładu "Piotr" zn. "petros",
co tłumaczy się jako skałka, kamyk, natomiast "opoka" z gr. "petra" znaczy skała, kamień.
Kontekst Nowego Testamentu wg. wymienionych wersetów
(w tym punkcie) jednoznacznie interpretuje "opokę"
1 P 2.6 (Iz.28.16) - "Oto kładę na Syjonie Kamień węgielny".
Mt. 16.13-18 - "... i na tej opoce zbuduję Kościół mój".
(Mt. 16.22-23; Gal. 2.11-14)
Ps. 18.3
Fundament mówi o punkcie ciężkości.
Kamień węgielny o punkcie odniesienia.
Chrystus jest jednym i drugim.
Ps. 62.2-3 - "tylko", "jedynie", "opoka", "skała" (3), zbawienie" (4)
(Dz. 4.12)
 Jedynym fundamentem jest Jezus Chrystus.
 
 
III.
Do zaistnienia fundamentu (w.18) prowadzi:
1. Konfrontacja z Chrystusem - Mt. 16.15 Mt. 4.18-22
2. Objawienie Chrystusa (Zbawiciela) - Mt. 16.16-17
3. Osobiste uznanie Chrystusa (Zbawca) - Mt. 16.16
4. Otwarte, osobiste wyznanie Chrystusa (publiczne) - staje się opoką - Mt. 16.16 Rz. 10.9b; Mt. 10.32; Dz. 8.37
 
 
IV.
Judy 20 - "... budujcie siebie samych..."
1 Kor. 3.9-10 - " ... budowlą Bożą jesteście";
Ef. 2.22 - "... wy się wespół budujcie..."
Kol. 2.7 - "... zbudowani na nim..."
2 Kor. 6 16 - "... Myśmy bowiem świątynią Boga żywego..."
1 P. 2.5 - "... budujcie się w dom duchowy..."
Mt. 16.18 - "... i na tej opoce zbuduję Kościół mój..."
 Kościołem, tj. Bożą budowlą, świątynią, duchowym domem są ludzie stojący na fundamencie.
 
 
V.
Mt. 7.24-27 - "... Kto słucha słów moich i wykonuje je..."
Jn. 14.19-23 - "... jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie..."
1 Jn. 2.4-5 - "... Kto zachowuje Słowo jego..."
1 Tes. 2.13 - "... przyjęliście Słowo Boże..., które w was wierzących skutecznie działa"
Dz. 20.32 - "... ma moc zbudować..."
Narzędziem budowania jest posłuszeństwo Chrystusowi i Jego Słowu.

 

© przebudzenie@poczta.onet.pl