JEZUS CHRYSTUS

 

 

I  KIM JEST

II  POCHODZENIE

III  WCIELENIE

IV  URZĄD

V  DZIEŁO

VI  IMIĘ

VII  RELACJA Z OJCEM

VIII  KIM NIE JEST

IX  ZNACZENIE DLA NAS

 

 

 

I.  Kim jest:

Jn. 1.34  Synem Bożym

Rz. 9.5 Bogiem błogosławionym na wieki

Tyt. 2.13 Wielkim Bogiem i Zbawicielem naszym     (Tyt. 2.13a - Mt. 24.30 - 2Tes. 1.7; 2.13 - 3.4)

Iz. 9.5; Mt. 1.23; Jn. 1.1,18; 20.28; Fil. 2.6; Hebr. 1.9b; Jud. 4; 1 Jn. 5.20; Jn. 10.11 - Łk. 18.19;

Kazn. 12.7; Dz. 7.59; Iz. 40.3 - Łk. 1.16, 17 - Jn. 3.28; Obj. 1.8 - 7; Mk. 12.29 - Jud. 4; Kol. 2.9

1. jednorodzony - z gr. monogenes - znaczy dosłownie "jedyny członek rodzaju, rodu."  (w.14)

2. 18b wyszedł z łona, nie z rąk

3. nie mógł być stworzony, gdyż Iz. 43.10 - Rz. 9.5

4. wszelkie stworzenie dokonało się w Jezusie Kol.1.16,15 (pierszeństwo zrodzenia)

5. patrz punkt VIII, 1

6. 1 Jn. 5.18b

 

II. Pochodzenie:

Jn. 6.57 żyje przez Ojca - Boga

Jn. 1.18 który zrodził Go jako jedynaka 

Jn. 1.1,18 był i jest u Ojca patrz punkt VII   

2 P. 3.8 poza czasem (Iz. 40.28)

 

III. Wcielenie: ( 1 Tym. 3.16)

1. jak - Łk. 1.35 (Dz.13.33), począł się z Ducha Świętego

Mt.1.23 zrodził z Marii dziewicy (25)

2. skutek wcielenia - Fil. 2.7,8 uniżył się stając się sługą jako człowiek [1]

Hebr. 4.15 doświadczył słabości z wyjątkiem grzechu

Hebr. 2.9 na krótko stał się mniejszym od aniołów ( Jn.17.5; 6.62)

Jn. 14.28 będąc mniejszym rzekł: Ojciec większy

Hebr. 5.7 za tych dni modlił się z wołaniem i płaczem

Jn. 20.28 nie przestał być Bogiem[2]       uniżył się z poziomu istoty ale nie osoby

3. dlaczego się wcielił - Jn. 1.18; 14.9 aby objawić Ojca

Hebr. 9.26 zgładzić grzech ofiarując siebie

Ef. 2.16 pojednać ludzi z Bogiem

1 Jn. 3.8 zniszczyć dzieła diabelskie

 

IV. Urząd:1

1. Prorok - Dz. 3.20,22; Jn. 7.16 - objawił wolę Bożą

2. Arcykapłan - Hebr. 4.14 - 16, 6.20; 7.24 - pośredniczy (1 Tym.2.5)

3. Król - Jn. 12.13; 19.19; 1 Kor. 15.25 - panuje w sercach wierzących (Obj.3.20) nie tylko (1 Kor.15.25)

  

V. Dzieło:  Ef. 2.10 (wierzący) przez:

1. śmierć 1 Kor.15.3       

2. zmartwychwstanie - 1 Kor.15.4,17,18                                    

usprawiedliwienie

nowe narodzenie

orędownictwo

3. wniebowstąpienie - Jn. 14.2-3; 1 P.3.22; Hebr. 7.25       

VI. Imię: patrz dodatek

Jezus (hebr. Joszua) - znaczy: "Jahwe jest zbawieniem" - Zbawiciel (Mt. 1.21)

Chrystus (Mesjasz) - znaczy: "pomazany", "namaszczony" (Jn. 4.25; Dz. 10.38)

Fil. 2.9 jest ponad wszelkie imię; Fil. 2.10  - godne wszelkiej chwały

Rz. 10.13 - Dz. 4.12 jedynie ono niesie zbawienie (Rz. 10.9)

Kol. 3.17 jest autorytetem we wszystkim

Mt. 12.21 w tym imieniu narody nadzieję pokładać będą  Mk.13.13; 1 Kor.1.2; Dz.11.26; Obj.2.8,18 - 3.,13; 3.8; 1 P. 4.14.16

                 inne określenia Jezusa - ogółem istnieje w Biblii około 250 różnych tytułów nadanych Jezusowi

Zbawiciel - Tyt. 3.5,6 (Łk.19.10) - określenie to wskazuje na to, co Chrystus uczynił i czyni dla wierzących

Pan - Łk.6.46 (Obj.19.16) - wskazuje na to, co wierzący powinni ROBIĆ dla Chrystusa

Immanuel - Mt.1.23 - znaczy "Bóg z nami"

Jahwe - (2 Moj.3.14; 6.3 "Jestem, który jestem, "Jestem") - oznacza: "Ten, który istnieje"

               Iz.52.6 - Jn.8.24 - 13.19 - Iz.42.8 - Jn.5.23 (patrz też punkt VII i VIII)

         UWAGA: W Starym Testamencie większość wyrazów tłumaczonych jako "Pan" przedstawia imię   

                          Jahwe - zapisane tetragramem JHWH - patrz II wydanie Biblii Tysiąclecia.

 

VIII. Relacja z Ojcem - patrz dodatek

Można ją oddać trzema słowami:

1. Miłość      1 Jn.4.8 - Mt.11.27

2. Jedność       Jn.10.30 (14.11)

3. Równość      Fil.2.6; Jn.5.17,18 (wiersz 18 jest komentarzem Jana, a nie Żydów) - w osobie zawsze, w istocie nie 

                                                                                                                                                                       (Fil.2.7; Jn.6.62)

Elementy te wskazują:     (O. -Ojciec, S. - Syn)

 - wszechobecność      O. 1 Król.8.27 - S. Kol.1.16a     Jer.23.24 - Ef.1.23

 - wszechmoc      O. Jer.32.17 - S. Mt.28.18; Fil.3.21; Obj.1.8 - 7; Mt.24.3 - 2 Tes.1.7    Jn.16.15

                                                 Jn.5.19; 10.28.29 Miarą możliwości Syna są możliwości Ojca.

                                                                                                      Tekstualnie Ojciec też wszystkiego nie może - np.2 Tym.2.13

 - niezmienność       O. Mal.3.6 - S. Hebr. 13.8; Jn. 12.34        Jk.1.17

 - samoistność      Jn.5.26

 

brak rodzajnika osobowego (gr.  ho) przed wyrazami z Jn.1.1 "Bogiem było słowo" nie upoważnia do odosobowienia "słowa", skoro kontekst jest wyraźny. Zasady greki - koine   nie były obowiązujące w stosowaniu rodzajników, co dowodzi ich brak, np. Mk.12.26 lub Łk.20.37 w drugim i trzecim użyciu słowa "Bóg" (gr.Theos) i nie tylko.

 - wygląd      Hebr.1.3; 1 Moj.1.26 (3.22); 2 Kor.4.4     1 Kor.8.6

 - twórczość      O. Iz.44.24; 48.13 - S. Hebr.1.10; Kol.1.16; Jn.1.3   - panowanie      O. 5 Moj.10.17 - S. Jud.4 - Mt.6.24 - Obj.19.16

 - posiadanie      Jn.16.15; 17.10; Mt.11.27

 - królestwo      O. Łk.11.2; Jer.10.10 - S. Mt.13.41; Jn.18.36

 - sąd      O.   - S. Jn.5.22

 - rozgrzeszanie       O. Iz.43.25 - S. Łk.5.24,21

 - zbawczość      O. Iz.45.24 - S. Jn.5.23; Fil.2.10; Hebr.1.6

 - wzajemne uwielbienie      O. Jn.8.49 - S. Jn.17.1; 8.54

 - chluba człowieka      O. Iz.45.25 - S. Gal. 6.14; 1 P.4.16

 - skała      O. Iz.8.13 - 15; Ps.18.3 - S. 1 Kor. 10.4; 1 P.2.7; Iz.28.16

 - moc wskrzeszania      Jn.5.21

 - wycena      O. Zach.11.13 - S. Mat.26.15

 - wzajemne tytułowanie      O. Hebr.1.8.9 - S. Jn.17.3      2 Kor.11.31 - Rz.9.5 (Rz.1.25)

 - współistotność (jako Bóg Jahwe)       2 Moj.20.3 - Iz.46.9 - Rz.9.5; Tyt.2.13 - Obj.5.13,14 - Iz. 42.8

                           Pojęcie współistoty Ojca i Syna tak jak pojęcie "Trójca" mówi nam, że Bóg to jedna istota,

                           ale nie jedna osoba (istota - funkcja trzech, osoba - jednego)

 - imię Jahwe       Zach.14.3.5 - Dz.1.11,12a

                           Jn.12.41 - Iz.6.1.10

                           Zach.12.1,10 - Obj.1.7 - 9

                           Ps.16.8 - Dz.2.24,25

                                                 

                           Iz.43.5; Łk.1.76 - Mt.3.11-12

                           Iz.35.4 - 5 - Mt.11.4,5  (patrz punkt VIII, 2)

 - ochrona        O. Ps.91.4 - S. Mt. 23.37   

 

bałwochwalstwo jest więc grzechem wszystkich, którzy służą Bogu uznając Jezusa stworzeniem.

VIII. Kim nie jest:

1. stworzeniem: gdyż bylibyśmy bałwochwalcami

   Rz.1.18.25 - Łk.4.8 - Rz.9.5 - Fil.2.10 - Jn.5.23                 

2.innym Bogiem, niż Jahwe, gdyż Bóg sobie nie przeczy (2 Tym.2.13) Tyt. 1.2

   a Biblia nie kłamie (2 Tym.3.16)

 a./ 2 Moj.20.3 - Rz.9.5 - Ef.1.20.21

 b./ Mk.12.29, 30 - 1 Kor.8.6 - Jn.20.28

 c./ Oz.14.3 - Rz.9.5 - 2P.1.2 - Fil.3.8

 d./ Iz.8.13, 14 - Dz.3.14 - 4.11 - 1P.2.7,8

3. tą samą osobą, co Ojciec - patrz punkt II i IV

 

IX. Znaczenie dla nas

Jn.5.39, 40 musimy przyjść do Niego, aby mieć żywot wieczny

Mt.11.28 by mieć ukojenie na teraz (droga krótka - jest u drzwi Obj.3.20)

Jn.1.11, 12 i przyjąć Go

Ef.3.17 do serca

Jud.4 jako jedynego Władcę i Pana

Mk.8.34, 35 (1 P.2.21) pójdźmy za Nim, Jego śladem, ewangelią 2 Kor.4.5

Fil.3.7, 8 uznając wszystko wobec Niego za szkodę i śmiecie

Dz.1.8 - Jn.15.16 - Iz.43.10,21 bądźmy Jego świadkami i pracownikami (Dz.5.32 - Jn.15.26 - 1 Kor.2.12)

1 P.4.16a (14) gotowi na cierpienie dla Jego imienia (Mk.13.13)

CHRZEśCIJANIN - gr. CHRISTIANOUS znaczy dosłownie "Chrystusowy". Nie kojarzyć określenia z chrztem - gr. baptidzo, gdyż nazywano by wierzących wg. niego (Dz.11.26) baptystami.

         16b wielbiąc Jego imieniem Boga

Dz.11.26; Iz.43.7 nazywając się Jego imieniem (patrz punkt VI)

 

    - niewiara w Jezusa (że jest, kim jest, niewierność)

     wystarczy, by pójść na sąd Jn.3.18

   - wątpliwość i niewyznanie Go wyklucza społeczność

     z Ojcem 1 Jn.2.23,24; 1.3

 

_______________________________________

DODATEK:

. . . głową Chrystusa Bóg 1 Kor.11.3

To znaczy, że Syn i Ojciec zajmują dwa różne stanowiska. Wynika to m.in. z równoległego zestawienia męża z żoną obok Boga i Chrystusa. Mąż i żona prócz różnicy płci i stanowiska nie mają więcej obiektywnych różnic (np. co do godności, czy istoty Gal.3.20). Ojciec sprawuje zwierzchnictwo, Syn rolę podległą (urząd pośredniczący 1Tym.2.5). Widzimy więc hierarchię stanowisk myloną z hierarchią istoty czy możliwości.

      Nieskończoność jest cechą Boga (Jer.32.17). W jakimś sensie ograniczoność również. Bóg nie może np. nie dotrzymać słowa, zbawić odrzucającego Go grzesznika, mieć społeczność z diabłem (Rz.3.4; Jn.8.24; 2 Kor.6.15). Jednak Boża ograniczoność nie kwestionuje Bożej nieskończoności. To samo należy powiedzieć w związku z rolą Chrystusa. Dlatego hierachia między Ojcem i Synem nie decyduje o ich wzajemnej relacji lecz o ich relacji z nami. To właśnie jest mottem urzędów Chrystusa.

. . . nazwany? O czym to świadczy? . . . Iz.9.5; Mt.1.23; Fil.2.9 . . .

     Imię wskazuje osobę. W Biblii często określa. Dlatego osobistość Bożego Syna musiała otrzymać określenie proporcjonalne do pozycji. Zanim je poznano, pytał o nie mędrzec (Przyp.30.4), a Izajasz przepowiadał (Iz.7.14; 9.5). Nadano je osiem dni po urodzeniu Jego człowieczeństwa (Łk.2.21). Gdyby z racji nazwania Jezus nie był tym, kim określały Go imiona, równie niezupełnie byłby Jezusem (Łk.1.31; Fil.2.9,10). A już tym bardziej przed  obrzezaniem (Łk.2.21). Wówczas z tej samej racji Bóg byłby Bogiem całej ziemi dopiero od szóstego wieku p.n.e. (Iz.54.5). Według tej zasady my również niezupełnie bylibyśmy sobą.

     Ale jest właściwy powód, dla którego Syn Boży został wielokrotnie nazwany. Jest nim wcielenie, gdyż przez nie:

- opuścił należną pozycję      Fil.2.7; Iz.52.13

- objawił swoją osobę      1 Jn.3.8 + punkt III; Kol.2.2b

- zajął urzędy        punkt IV

- przewidział odzyskać pozycję      Jn.6.62; 17.5

  

 Podsumowując: nazwano Go, określając kim był i jest obecnie (Jn.17.5 - Fil.2.9-10). Ani Ojciec, ani Jezus Chrystus nie udaje, nie tworzy pozorów (1 Jn.1.5)

 . . . kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Czy jest już twoim:

ŻYCIEM - Jn.14.6

DROGĄ - Jn.14.6

GŁOWĄ - Kol.1.18

MISTRZEM - Jn.3.2

NAUCZYCIELEM - Mt.23.8

PASTERZEM - 1 P.2.25

OBLUBIEŃCEM - Mt.9.15

POŚWIĘCENIEM - 1 Kor.1.30

ŚWIATŁOŚCIĄ - Jn.8.12

DORADCĄ - Iz.9.5

BRATEM - Rz.8.29

POKOJEM - Ef.2.14

NADZIEJĄ - 1 Tym.1.1

ORĘDOWNIKIEM - 1 Jn.2.1

ODKUPIENIEM - 1 Kor.1.30

 

 

PANEM - Rz.9.5

BOGIEM - Jn.20.28

KRÓLEM - Obj.19.16

WŁADCĄ - Jud.4

ZBAWICIELEM - Tyt.2.13

DRZWIAMI - Jn.10.9

FUNDAMENTEM - 1 Kor.3.11

MĄDROŚCIĄ - 1 Kor.1.30

SPRAWIEDLIWOŚCIĄ - 1 Kor.1.30

 [1] zadaniem wierszy zestawiających Jezusa oddzielnie od Boga jest wyszczególnienie Jego urzędu, dzieła lub wcielenia

(np. 1Tym. 2.5; Dz. 10.38. itp.). Wiąże się to zazwyczaj z osobistą akcją Jezusa w ciele lub związaną z wcieleniem.

 

[2] słowo "Bóg" ma różne zastosowania (np. Jn. 10.35; 1Kor. 4.4). W odniesieniu do Najwyższego wskazuje raz istotę (np. 1Kor.15.28), raz osobę (np. Jn. 17.3), patrz punkt VII współistotność