<<

Nawrócenie

NAWRÓCENIE Rz.6:20-26.
ilustracja – Mt.7:13-14
 

I. Co to znaczy?
II. Dlaczego?
III. Od czego?
IV. Do czego?
V. Jak?
VI. Przeszkody.
-------------------------------------

I. Termin „nawrócenia” (gr. metanoia) w Nowym Testamencie odpowiada prorockiemu pojęciu „powrotu”, (szub). Greckie słowo „metanoia” tłumaczy się jako „pokuta” lub „upamientanie”. Wyrażenie to znaczy „mieć inny umysł” lub „zmienić umysł”.

Definicje:
1. Nawrócenie jest zmianą woli (lub umysłu) spowodowana żalem za grzechy i prowadzącą do naprawy życia.
2. Pojęcie „nawrócenie” zawiera:
a) Odwrócenie się od wszystkiego, co nie jest Boże;
b) Zwrócenie się całkowite do Boga Odwróceniu temu towarzyszy żal, że dopuściło się grzechu i radość, że wraca się na drogę prawdy. Ilustracją nawrócenia - pokuty jest historia marnotrawnego syna (Łk.15:11-32), a także przykład zboru w Koryncie (2Kor.7:8-9).

Nawrócenie (pokuta - opamiętanie) nie jest:
1. Żal za grzechy 2Kor.7:9. Żal jest powodem lub motywem.
2. Naprawą życia Mt.3:8. Naprawa jest owocem.
Poprawność może zaistnieć bez opamiętania.
3. Strachem Dz.24:25. Strach jest jedynym z motywów.

II. Nawrócenie jest konieczne, gdy:
Łk.24:47 były złagodzone grzechy.
2P.3:9 (Rz.8:13), aby nie zginąć.
Zach.1:3, by Bóg zwrócił się do nas.
Mt.18:3, aby wejść do Królestwa Niebios.
Łk.16:13, by móc służyć Bogu.
Powodem (motywem) nawrócenia może być:
Rz.2:4,; 1Jn.4:19 dobroć i miłość Boga (Tyt.3:4).
2Kor.7:10 żal za grzechy - smutek według Boga tzn. ze względu na Boga, nie siebie.
Dz.17:30,31 strach przed sądem.

III. Biblia mówi, że:
Iz.53:6 wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył.
Ez.33:11, ale Bóg chce, byśmy odwrócili się od swojej drogi i zawrócili.
Ez.18:21 od wszystkich swoich grzechów.
Her.6:1 od martwych uczynków tzn. nie uwielbiających Boga 9:19.
Dz. 14:15 od martwych rzeczy.
1Tes.1:9 od bałwanów.

IV. Nawrócenie jest zwrotem do:
1Tes. 1:9 Boga żywego, aby mu służyć.
1P.2:25 do Pasterza i Stróża. Co jest równoznaczne z?
Jn.14:6 (1:12) przyjęciem Jezusa jako nowej i jedynej:
1. Droga Ef.5:8; Oz.14:9 postępowanie w światłości drogami prostymi.
2. Prawda Jer.26:13; Kol.3:1-2 słuchania Pana, myślenia o Nim, szukania Go.
3. Życie Ef.2:10; Dz.26:20; Mk.8:34 pełnienia dobrych uczynków, godnych opamiętania,
naśladowania Chrystusa.


V. Aby się nawrócić:
1. PRZYZNAJ SIĘ DO GRZECHU.
Oz.14:1 weź słowa skruchy i pros Boga o przebaczenie (Joel 2:12-13).
1Jn.1:8-9 przyznając się do grzechów wyznaj je Bogu.

2. UZNAJ SWĄ SŁABOŚĆ I POTRZEBĘ ŁASKI.
Rz.11:32 jesteś niewolnikiem grzechu potrzebującym miłosierdzia (Jn.3:84).
Her.4:16 przyjdź po nie do tronu łaski z ufną odwagą.
Kol.1:13 Bóg wyrwie cię z mocy ciemności.

3. ODDAJ SIĘ BOGU NA WŁASNOŚĆ.
Rz. 10:9 uznaj Jezusa swoim Panem.
Tyt.2:13-14 potwierdź, że Jezus wykupił cię na własność od wszelkiego bezprawia.
Jn.10:28-29, jeżeli sam nie wyjdziesz z Jego rąk, nic cię z nich nie wyrwie.

4. ZAUFAJ JEZUSOWI I ROZPOCZNIJ PRACĘ.
Jn.8:31-32 trwaj w Słowie Jezusa i poznawaj Go.
Tyt.2:11-12 wyrzeknij się bezbożności i pożądliwości.
Rz.8:5 żyj według Ducha.
Rz.8:13 Duchem sprawy ciała umartwiaj.

5. JEŻELI MOŻESZ NAPRAW WYŻĄDZONE ZŁO.
Łk.19:8; Rz. 12:18 zadośćuczynienie jest aktem rekompensaty.


VI. Nawróceniu może przeszkodzić m. in.:
1. Duma Dz.7:51; Mt.18:3; (Rz.3:10).
2. Zwłoka Dz.24:25-27; (2Kor.6:2).
3. Wahanie Jk.1:6,8.

a) Niezgoda własnych pragnień Jn.12:42-43; 2Tym.4:10.
b) Niewiara w możliwości Fil.4:13.
Przyp.4:18: ALE DROGA SPRAWIEDLIWEGO JEST JAK BLASK ZORZY POLARNEJ, KTÓRA CORAZ JAŚNIEJ ŚWIECI, AŻ DO BIAŁEGO DNIA.

© przebudzenie@poczta.onet.pl