Porachunki

 

1M.12:3           I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę

       27:29b      Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić będzie ..

2M.23:22         A jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół twoich i przeciwnikiem przeciwników twoich.

5 Moj. 28:7      Powali Pan twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko tobie: jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą.

           33:26    Nikt nie jest taki, jak Bóg, o Jeszurunie, Który jeździ po niebie tobie na pomoc I we wspaniałości swojej nad obłokami.

                27    Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty, A tu na dole ramiona wieczne; I przepędził przed tobą wroga, I rzekł: Wytęp!

    28    Zatem Izrael mieszka bezpiecznie, Na osobności źródło Jakubowe, Na ziemi pełnej zboża i moszczu, Nawet niebo jego kropi rosą.

    29    Błogo ci, Izraelu! Któż jest jak ty? Lud wspomagany przez Pana, Tarczą pomocy twojej. On też jest mieczem chwały twojej; I schlebiać ci będą wrogowie twoi, A ty będziesz kroczył po ich wzgórzach.

1 Sam. 2:10     Walczący z Panem będą zdruzgotani, Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi I da moc królowi swemu, I wywyższy róg Pomazańca swego.

Ps.34:17          Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich

     37:20          Zaiste, bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem

          32-34    Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. Pan zostawi go w ręku jego i nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi jego, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię!

          39          Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli.

          40          Pan wspomaga ich i ratuje; Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, bo w Nim szukali schronienia.

     63:10-12     Ale ci, którzy szukają zguby mojej, zapadną się w głębinach ziemi. Będą oddani na pastwę miecza, staną się łupem szakali. Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto przysięga na niego, bo usta kłamców będą zamknięte.

     64               Słuchaj, Boże, głosu mego, gdy się żalę! Ustrzeż życie moje od lęku przed wrogiem! Ukryj mnie przed zgrają złych, przed zgiełkiem złoczyńców, którzy naostrzyli język swój jak miecz, jak strzałę wyostrzyli słowa jadowite, aby ugodzić skrycie niewinnego, nagle i bez skrupułów ugodzić weń! Utwierdzają się w złem, zmawiają się, aby ukryć sidła i mówią: Któż je zobaczy?

     81:14-16     O, gdyby usłuchał mnie lud mój, O, gdyby Izrael chodził drogami moimi!

15        Wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich I zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom.

16        Ci, co nienawidzą Pana, schlebialiby mu, A czas ich trwałby wiecznie.

     112:8          Spokojne jest serce jego, nie boi się, Aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich.

     121:2          Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię.

     124:8          Pomoc nasza w imieniu Pana, Który uczynił niebo i ziemię.

149:4.              Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem! (BT: zwycięstwem)

Iz.54:17.          Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi mówi Pan.

Nahuma 1:2     Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół.

Zach.2:12         Gdyż tak mówi Pan Zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.

13        Oto Ja podniosę rękę przeciwko nim i staną się łupem własnych niewolników, i poznacie, że posłał mnie Pan Zastępów.

Dz.5:39            Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem.

1Tes.4:6           Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy.

2Tym.3:8,9      Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary.

9          Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało.