Członkostwo

Formalne zasady członkostwa w świetle statutu kościoła:

§ 7
Członkiem Kościoła jest osoba, która:
1) przez nawrócenie, pojednanie z Bogiem i duchowe odrodzenie weszła na biblijną drogę zbawienia,
2) złożyła świadectwo swego nawrócenia przed min. trzema członkami Kościoła i zadeklarowała gotowość prowadzenia chrześcijańskiego życia według zasad Pisma Świętego.

§ 8
Do Kościoła mogą należeć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.

§ 9
Członek Kościoła ma prawo do:
1) korzystania ze świadczeń i pomocy Kościoła,
2) przedstawiania odpowiednim władzom Kościoła wniosków, skarg i zażaleń dotyczących działalności Kościoła,
3) wglądu w zasady zarządzania Kościołem i jego budżet,
4) odwołania do Zebrania Zboru w przypadku wyłączenia przez Zarząd Zboru.

§ 10
Powinnością członka Kościoła jest:
1) uczestniczenie w życiu Kościoła,
2) wspieranie Kościoła duchowo i materialnie,
3) respektowanie zaleceń przełożonych Kościoła.

§ 11
Członkostwo w Kościele ustaje przez:
1. wyłączenie,
2. wystąpienie,
3. śmierć.
§ 12
Członkowie opuszczający Kościół nie mogą sobie rościć żadnych praw do majątku Kościoła.
Wewnętrzne zasady wynikające ze specyfiki zboru mogą być określane indywidualnie przez poszczególne zbory. Niemniej większość z nich bazuje na tych samych formularzach precyzujących wewnętrzne biblijne zasady przyjmowania nowicjuszy. W Kutnie zostały przygotowane trzy zestawy pod nazwą: deklaracja członkowska, warunki chrztu oraz warunki ślubu. Mogą być zamówione meilem.