Zasady wiary

v Nasze wyznanie wiary pozwala nam praktycznie powtórzyć skład apostolski, jaki większość katolików powtarza co niedzielę w swoim kościele.

v Podstawowym i niepodważalnym autorytetem w sprawach wiary jest dla nas tylko Pismo Święte. W tym przypadku odróżnia nas od kościołów historycznych brak tradycji z wyboru.

v Korzystamy z dorobku wiary wielu chrześcijańskich kościołów i wyznań, rozumiejąc przez to korzystanie z ich literatury i wykładni Bożego Słowa.

v Z powyższych powodów nie należy oczekiwać po nas ideologicznych innowacji, ponieważ ich nie mamy i mieć nie zamierzamy.

ZASADY WIARY

KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO „JEZUS ŻYJE”

Zasadniczym źródłem wiary jest Boża łaska.

Podstawowym dokumentem stanowiącym o wszystkich zasadach wiary jest Pismo Święte.

Każdy wierzący jest osobiście odpowiedzialny za swoją wiarę i wynikające z niej przekonania. Nikt nie może przyjmować i narzucać doktryn Kościoła  ad hoc.  Płaszczyzną do budowania osobistych przekonań jest żywa wiara, tzn. harmonizująca z sumieniem, osobiście pojmowanym Pismem Świętym, doświadczeniem obecności Boga, a także z otwartością na nauczanie Kościoła.

Uwzględniając powyższe fakty Kościół Chrześcijański „Jezus Żyje” wyznaje, że:

 *

Do zbawienia konieczna jest wiara w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

Do zgładzenia grzechów przez krew Jezusa konieczne jest nawrócenie i wyznanie grzechów.

Do prowadzenia zwycięskiego życia wiary potrzebna jest osobista więź z Jezusem.

 *

Bóg jest jedną istotą w trzech osobach.

Boga nikt nigdy nie widział, lecz Jednorodzony Syn objawił Go.

Jezus narodził się z Marii dziewicy i wiódł bezgrzeszne życie.

Jezus jest jedyną Drogą,  Prawdą i Życiem.

Duch Święty zamieszkuje w Kościele.

Duch Święty jest sprawcą zrozumienia i poznania prawd Pisma Świętego.

*

Kościół powszechny jest jeden. Stanowią go wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Kościół jest teokratyczny. Wszyscy są kapłaństwem na równych prawach.

Członkowie Kościoła rekrutują się według całkowicie świadomej i samodzielnej decyzji.

Lokalna społeczność pozostaje częścią powszechnego i ponadczasowego Kościoła, rozumiejąc swoje oddzielenie tylko jako kwestię normatywną i prawną.

*

Wszystko powinno być rozsądzane na podstawie Pisma Świętego.

Chrzest wodny oraz chrzest Duchem Świętym może przyjąć tylko osoba spełniająca biblijne warunki.

W miarę wzrostu poznania i duchowej dojrzałości należy rewidować swoje przekonania i dostosowywać je do właściwego rozumienia Pisma Świętego oraz życia.

Nikt nie jest w stanie posiadać pełnego, absolutnego zrozumienia rzeczy. Nikt nie może przedstawiać się jako nieomylny. Całkowite poznanie i zrozumienie prawdy nastąpi w niebie.

Pozostałe doktryny wiary i przekonania budowane są sukcesywnie według wzrostu zrozumienia, duchowej dojrzałości, możliwości i chęci wierzących.

STOSUNEK DO INNYCH CHRZEŚCIJAN

Kościół jako chrześcijańska wspólnota mając świadomość swojego uczestnictwa w duchowym Kościele znajdującym się na całym świecie utrzymuje braterskie stosunki z Kościołami i ruchami stojącymi na gruncie Pisma Świętego, krajowymi i zagranicznymi, poprzez wzajemne odwiedzanie się, uczestnictwo w zjazdach, konferencjach i obozach.

Współpracuje z apostołami, prorokami i ewangelistami, pasterzami i nauczycielami z innych Kościołów w  kraju i za granicą.

Dąży do poprawnych stosunków i pokoju ze wszystkimi ludźmi.

W formie istnienia nawiązuje do ogólnoświatowego ruchu charyzmatycznego, dążącego do biblijnej odnowy oraz duchowego przebudzenia.

LITURGIA ORAZ INNE FORMY SPRAWOWANIA KULTU

 Liturgia Kościoła Chrześcijańskiego „Jezus Żyje” zawiera się w następujących czynnościach sakralnych:

  •  udzielanie chrztów
  • sprawowanie Wieczerzy Pańskiej
  • udzielanie ślubów
  • namaszczanie olejkiem
  • udzielanie błogosławieństwa przez nałożenie rąk
  • przeprowadzanie pogrzebów

Inne formy sprawowania kultu to:

  • przeprowadzanie nabożeństw
  • praktykowanie modlitwy i śpiewu
  • proklamowanie ewangelii w Kościele oraz na zewnątrz
  • organizowanie zgromadzeń modlitewnych