Statut

STATUT

KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO „JEZUS ŻYJE”

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Kościół Chrześcijański „Jezus Żyje” zwany dalej Kościołem jest wspólnotą ludzi wierzących wyznających zasady wiary zawarte w Piśmie Świętym. Tworzą go ludzie wierzący, zgrupowani w miejscowych społecznościach.

§ 2

Terenem działalności Kościoła jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Kościół może także działać poza granicami kraju.

§ 3

Siedzibą Kościoła jest miasto Kutno.

§ 4

Osobowość prawną posiada Kościół jako całość oraz poszczególne Zbory.

II
CELE I SPOSOBY DZIAŁALNOŚCI

 

§ 5

Celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii oraz czynienie ludzi nawróconych uczniami Jezusa Chrystusa, stosownie do nauki Pisma Świętego.

§ 6

Kościół realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności religijnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 7

Członkiem Kościoła jest osoba, która:
1) przez nawrócenie, pojednanie z Bogiem i duchowe odrodzenie weszła na biblijną drogę zbawienia,
2) złożyła świadectwo swego nawrócenia conajmniej przed trzema członkami Kościoła i zadeklarowała gotowość prowadzenia chrześcijańskiego życia według zasad Pisma Świętego.

§ 8

Do Kościoła mogą należeć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.

§ 9

Członek Kościoła ma prawo do:
1) korzystania ze świadczeń i pomocy Kościoła,
2) przedstawiania odpowiednim władzom Kościoła wniosków, skarg i zażaleń dotyczących działalności Kościoła,
3) wglądu w zasady zarządzania Kościołem i jego budżet,
4) odwołania do Zebrania Kościoła w przypadku wyłączenia przez Zarząd Kościoła.

§ 10

Powinnością członka Kościoła jest:
1) uczestniczenie w życiu Kościoła,
2) wspieranie Kościoła duchowo i materialnie,
3) respektowanie zalecenia przełożonych Kościoła.

§ 11

Członkowie opuszczający Kościół nie mogą sobie rościć żadnych praw do majątku Kościoła.

IV
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§ 12

Władzami Kościoła są:
1) Zebranie Kościoła
2) Synod,
3) Zarząd Kościoła,
4) Pierwszy Pastor Kościoła.

Zebranie Kościoła

§ 13

1) Zebranie Kościoła stanowi zgromadzenie wszystkich jego członków.
2) Do kompetencji Zebrania Kościoła należy:
1. dokonywanie zmian w statucie na wniosek Zarządu Kościoła
2. rozwiązanie Kościoła na wniosek Zarządu Kościoła
3. przyjmowanie wyjaśnień co do zasad postępowania przełożonych Kościoła,
4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Kościoła w sprawie wyłączenia członka Koscioła.
5. Wybór Pierwszego Pastora Koscioła.
3) Zebranie Kościoła zwołuje Zarząd Kościoła stosownie do potrzeb lub na wniosek 1/3 członków Kościoła.
4) Uchwały podejmuje Zebranie Kościoła bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Synod

 

§ 14

1) Jeżeli w Kościele będą działać przynajmniej dwa Zbory, Zebranie Kościoła zostanie zastąpione przez Synod, tj. Zgromadzenie delegatów Zborów i agend, któremu przysługują kompetencje Zebrania Kościoła.
2) Regulamin wyboru delegatów ustala każdorazowo Zarząd Kościoła.
3) Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zbierze się wymagana liczba osób, Zarząd Kościoła zwołuje ponowne zgromadzenie Synodu w drugim terminie, które jest ważne niezależnie od liczby osób.

Zarząd Kościoła

 

§ 15

1) W skład Zarządu Kościoła wchodzą Pierwszy Pastor Kościoła oraz Pastorzy Kościoła i Starsi Kościoła.
2) W skład Zarządu wchodzą co najmniej dwie osoby.
3) Pastora Kościoła i Starszego Kościoła powołuje, zawiesza i odwołuje Pierwszy Pastor Kościoła.
4) Czas trwania okresu próbnego oraz zakres czynności Pastora i Starszego Kościoła ustala Pierwszy Pastor.

§ 16

Do zakresu działania Zarządu Kościoła należy:
1) organizowanie i prowadzenie nabożeństw oraz innych form kultu,
2) dbałość o powagę, prawa i interesy Kościoła oraz czystość biblijnej nauki,
3) powoływanie Pierwszego Pastora Kościoła
4) powoływanie i odwoływanie Misjonarzy i Diakonów Kościoła
5) powoływanie i rozwiązywanie Zborów oraz agend Kościoła,
6) rozpatrywanie odwołań Pierwszego Pastora Zboru.

§ 17

Zarząd Kościoła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów obecności co najmniej połowy członków.

Pierwszy Pastor Kościoła

 

§ 18

Do kompetencji Pierwszego Pastora Kościoła należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Kościoła,
2) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie osób będących w służbie Kościoła,
3) zarządzanie majątkiem Kościoła.

§ 19

Kościół na zewnątrz reprezentuje Pierwszy Pastor Kościoła lub osoba przez niego upoważniona.

§ 20

1) Pierwszego Pastora Kościoła powołuje, zawiesza lub odwołuje Zebranie Kościoła bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków Kościoła.
2) Pierwszy Pastor Kościoła może powołać swojego następcę. Decyzja pozostaje prawomocna, jeśli najbliższe Zebranie Kościoła nie wyrazi sprzeciwu na zasadach określonych w pkt. 1).
3) Zawieszenie lub odwołanie może nastąpić za działalność na szkodę Kościoła, łamanie prawa lub zasad moralności.
4) Pierwszy Pastor Kościoła powoływany jest na czas nieokreślony.

V
MAJĄTEK KOŚCIOŁA

§ 21

Środki na realizację działalności Kościoła pochodzą z:
1. ofiar pieniężnych i rzeczowych, oraz składek i dziesięcin,
2. spadków, zapisów, darowizn krajowych i zagranicznych,
3. dochodów z imprez i zbiórek publicznych,
4. subwencji, dotacji oraz ofiar pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji,
5. dochodów działalności gospodarczej.

§ 22

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawniony jest Pierwszy Pastor Kościoła lub osoba przez niego upoważniona.

VI
ZBÓR

 

§ 23

Zbór powołuje Zarząd Kościoła na wniosek pięciu zainteresowanych osób.

§ 24

Zbór posiada osobowość prawną.

§ 25

Zbór przyjmuje nazwę: „Kościół Chrześcijański ‘Jezus Żyje’ – Zbór …”

§ 26

Władzami Zboru są:
1) Zebranie Zboru.
2) Zarząd Zboru,
3) Pierwszy Pastor Zboru.

§ 27

1) Zebranie Zboru jest to zebranie wszystkich członków Zboru.
2) Do kompetencji Zebrania Zboru należy:
1. przyjmowanie wyjaśnień co do zasad postępowania przełożonych Zboru.
2. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Zboru w sprawie wyłączenia członka Zboru,
3. rozwiązanie Zboru na wniosek Zarządu Zboru,
4. podejmowanie decyzji w sprawie majątku w przypadku rozwiązania Zboru.
3) Zebranie Zboru podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 28

1) Zarząd Zboru stanowi Pierwszy Pastor Zboru oraz Pastorzy i Starsi Zboru.
2) Do kompetencji Zarządu Zboru należy:
1. organizowanie i prowadzenie nabożeństw oraz innych form kultu,
2. kierowanie bieżącą działalnością Zboru,
3. dbałość o powagę, prawa i interesy Zboru,
4. weryfikacja przyjęć nowych członków do Zboru,
5. powoływanie i odwoływanie Misjonarzy i Diakonów Zboru.
3) Zarząd Zboru podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 29

Do kompetencji Pierwszego Pastora Kościoła należy:
1) organizowanie i prowadzenie nabożeństw oraz innych form kultu,
2) kierowanie bieżącą działalnością Zboru,
3) dbałość o powagę, prawa i interesy Zboru oraz czystość biblijnej nauki,
4) weryfikacja przyjęć nowych członków do Zboru,
5) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie osób będących w służbie Zboru,
6) zarządzanie majątkiem Zboru.

§ 30

Zbór na zewnątrz reprezentuje Pierwszy Pastor Zboru lub osoba przez niego upoważniona.

§ 31

1) Pierwszego Pastora Zboru powołuje Zarząd Kościoła.
2) Pierwszy Pastor Zboru może być zawieszony lub odwołany przez Zebranie Zboru za działalność na szkodę Zboru, łamanie prawa lub zasad moralności.
3) Od decyzji zawieszenia lub odwołania ze stanowiska Pierwszy Pastor Zboru może odwołać się do Zarządu Kościoła.
4) Pierwszy Pastor Zboru może powołać swojego następcę.
5) Decyzje, o których mowa w pkt. 1) i 4) stają się prawomocne, jeżeli najbliższe Zebranie Zboru nie wyrazi wobec nich sprzeciwu na zasadach określonych w § 28, pkt. 3).

§ 32

Pierwszy Pastor Zboru powoływany jest na czas nieokreślony.

§ 33

1) Pastora Zboru i Starszego Zboru powołuje, zawiesza i odwołuje Pierwszy Pastor Zboru.
2) Czas trwania okresu próbnego oraz zakres czynności Pastora i Starszego Zboru ustala Pierwszy Pastor.

§ 34

Ingerencja Zarządu Kościoła w życie Zboru następuje w przypadku:
1) gdy Zarząd Zboru łamie prawo lub zasady moralności,
2) prośby ze strony członków Zboru o interwencję,
3) rozpadu Zboru.

§ 35

Członek Zboru ma prawo do:
1) korzystania ze świadczeń i pomocy Zboru,
2) przedstawiania odpowiednim władzom Zboru wniosków, skarg i zażaleń dotyczących działalności Zboru,
3) wglądu w zasady zarządzania Zborem i jego budżet,
4) odwołania do Zebrania Zboru w przypadku wyłączenia przez Zarząd Zboru.

§ 36

Powinnością członka Zboru jest:
1) uczestniczenie w życiu Zboru,
2) wspieranie Zboru duchowo i materialnie,
3) respektowanie zalecenia przełożonych Zboru.

§ 37

Członkostwo ustaje przez:
1. wystąpienie,
2. wyłączenie,
3. przeniesienie,
4. śmierć.

§ 38

Członkowie opuszczający Zbór nie mogą sobie rościć żadnych praw do majątku Zboru.
Majątek Zboru

§ 39

Środki na realizację działalności Zboru pochodzą z:
1) ofiar pieniężnych i rzeczowych, oraz składek i dziesięcin,
2) spadków, zapisów, darowizn krajowych i zagranicznych,
3) dochodów z imprez i zbiórek publicznych,
4) subwencji, dotacji oraz ofiar pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji,
5) dochodów działalności gospodarczej.

§ 40

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawniony jest Pierwszy Pastor Zboru lub osoba przez niego upoważniona.

§ 41

Zbór może rozwiązać się na wniosek Zarządu Zboru lub Zebrania Kościoła. Decyzję o rozwiązaniu podejmuje Zebranie Zboru lub Zarząd Kościoła. W przypadku rozwiązania się Zboru, o jego majątku decyduje Zebranie Zboru na wniosek Zarządu Zboru. Może on przejść na własność Kościoła, zostać przekazany innemu Zborowi lub na cel określony przez Zebranie Zboru.

VII
DUCHOWNI

§ 42

Duchownymi Kościoła są Pastorzy Kościoła, Starsi Kościoła, Misjonarze Kościoła, Diakoni Kościoła, Pastorzy Zboru, Starsi Zboru i Diakoni Zboru.

§ 43

Duchowni Kościoła powoływani są na czas nieokreślony.

§ 44

Sposób powoływania i odwoływania duchownych oraz kompetencje Pastorów i Starszych określone zostały w § 15; pkt. 3), § 16; pkt. 3) i 4), § 20; pkt. 1) i 2), § 28; pkt. 2) podpkt. 5, § 29; pkt. 5), § 33; pkt.1).

§ 45

1) Do kompetencji Misjonarzy należy:
1. sprawowanie czynności określonych w § 16; pkt. 1) i 2),
2. pomoc Pastorom i Starszym w sprawowaniu służby,
3. inicjowanie i wspieranie działalności misyjno-ewangelizacyjnej, dobroczynnej i innych wspólnych działań Zborów,
4. czuwanie nad utrzymaniem łączności między wszystkimi Zborami oraz właściwej współpracy z innymi Kościołami,
5. podejmowanie starań o zaspokojenie potrzeb kościelnych w szczególności przez gromadzenie funduszy, przyjmowanie ofiar na ogólne cele Kościoła oraz na cele pojedynczych Zborów.

2) Do kompetencji Diakonów należy:
1. sprawowanie czynności określonych w § 16; pkt. 2),
2. pomoc Pastorom i Starszym w sprawowaniu służby,
3. realizowanie zadań związanych z organizacją życia Kościoła lub Zboru,
4. inicjowanie i wspieranie działalności dobroczynnej, charytatywnej i społecznej,
5. sprawowanie służby w wyznaczonym zakresie.

§ 46

Zakres działania Misjonarzy i Diakonów określają organy powołujące.

AGENDY

§ 47

Zarząd Kościoła tworzy i znosi jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, określa ich strukturę organizacyjną, zakres działalności i kompetencji oraz kierownictwo. O powyższych stanowić będzie wewnętrzny regulamin Kościoła.

 

VIII

 

§ 48

1) Zebranie Kościoła może podjąć na wniosek Zarządu Kościoła uchwałę o zmianie niniejszego statutu.
2) W przypadku rozwiązania Kościoła, jego majątek zostaje przekazany Kościołom bądź na cele określone przez Zebranie Kościoła. O podziale decyduje Zebranie Kościoła na wniosek Zarządu Kościoła.
3) Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Kościoła zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.